Internet&bellen is een product van United Telecom NV

United Telecom eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Deze website is dan ook ontworpen aan en worden beheerd volgens de regels van de wet.

Privacy

a) De door de Klant en zijn gezinsleden meegedeelde persoonsgegevens, gegevens over het gebruik van de diensten, facturatie-en betalingsgegevens en technische gegevens worden verwerkt door United Telecom met het oog op:

• de tenuitvoerlegging van de overeenkomst;

• klantenbeheer;

• marktonderzoek- en gebruiksprofilering;

• promotie en prospectiedoeleinden zoals direct marketing (meer bepaald om de klant geregeld op de hoogte te kunnen houden van nieuwe voordelen, producten of diensten en lopende promoties van United Telecom;

• de verbetering van de dienstverlening; en

• het geven van aanbevelingen of voorkeuren.

b) Indien de klant zich wenst te verzetten tegen de verwerking betrefende zijn gebruik en het gebruik door zijn gezinsleden van de diensten dan kan hij dit via alle schriftelijke middelen melden aan de United Telecom Klantendienst op het adres van United Telecom.

c) De hierboven vermelde gegevens van de klant en van zijn gezinsleden kunnen worden meegedeeld aan met United Telecom verbonden ondernemingen en derden, die werken en/ of verkopen in naam en voor rekening van United Telecom, voor dezelfde doeleinden. Indien de klant geen reclame van United Telecom of de met United Telecom verbonden ondernemingen wenst te ontvangen, dient hij dit via alle schriftelijke middelen te melden aan de United Telecom klantendienst op het adres van United Telecom.

d) United Telecom geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten en in de gevallen en onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:

(I) Indien United Telecom toch bepaalde persoonsgegevens aan derden zou geven, gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking en met een mogelijkheid tot verzet van de klant.

(II) De klant erkent en aanvaardt dat zijn gebruik van de diensten kan inhouden dat bepaalde persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden zoals bijvoorbeeld de adverteerders uit binnen- of buitenland die de diensten aanbieden. Vooraleer deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derden zal aan de klant toestemming gevraagd worden voor het doorzenden van zijn persoonsgegevens. United Telecom sluit elke verantwoordelijkheid uit met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de klant en zijn gezinsleden door deze derden.

e) De klant heeft het recht mededeling te bekomen van diens persoonsgegevens die door United Telecom worden verwerkt. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant meer zijn, kunnen zij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien zij van dit recht gebruik wensen te maken, kunnen zij via alle schriftelijke middelen een aanvraag daartoe indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van hun identiteitskaart aan United Telecom Klantendienst op het adres van United Telecom.

Cookies

United Telecom gebruikt "cookies". Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de vaste schijf van je computer geïnstalleerd worden wanneer je de site bezoekt en die een beter gebruik van de site mogelijk maken. Dit geeft je de mogelijkheid om de site op een persoonlijke manier te gebruiken (de cookies bewaren bijvoorbeeld je taalvoorkeur of voorkomen dat je bij de toegangscontrole je gegevens elke keer opnieuw moet invoeren). De cookies geven United Telecom bovendien de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de site gebruikt wordt. United Telecom verzamelt op deze manier ook statistische, niet aan je persoon gebonden informatie waarmee het de site en de diensten kan optimaliseren. De automatische installatie van "cookies" kan verhinderd worden door de configuratie van je browser aan te passen. United Telecom wijst je er echter op dat het weigeren van "cookies" de prestaties van de site kan aantasten.

Actualisering van onze wettelijke informatie

Wij behouden ons het recht voor dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van binnenlandse wetgevingen te beantwoorden. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen en aanvullingen